A logo for Irina Manukovskaya
Stylist from Kiev, Ukraine.
manukovskaya